Εργαστήριο Ελέγχου Βυτιοφόρων Οχημάτων & Έκδοση Πιστοπ/κών (Φύλλων Δοκιμών) ADR

///Εργαστήριο Ελέγχου Βυτιοφόρων Οχημάτων & Έκδοση Πιστοπ/κών (Φύλλων Δοκιμών) ADR
Εργαστήριο Ελέγχου Βυτιοφόρων Οχημάτων & Έκδοση Πιστοπ/κών (Φύλλων Δοκιμών) ADR 2017-05-08T13:30:55+00:00

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2004

Στις 21.02.2008 η AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. και ακολούθως αναγνωρίστηκε από το υπουργείο Μεταφορών ως Ελεγκτικός Φορέας, τύπου Α, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004, για τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων στις δεξαμενές (υπερκατασκευές) των βυτιοφόρων οχημάτων, και την έκδοση στη συνέχεια Φύλλων (Πρακτικών) Δοκιμών κατά ADR.

Εικόνα083

Στόχος του Φορέα Ελέγχου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελέγχων σε βυτιοφόρα οχήματα τα οποία μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως αυτοί ορίζονται από τη διεθνή συμφωνία ADR.

Εικόνα091

Ο Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων τα οποία μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα περιλαμβάνει τέσσερις (4) κατηγορίες ελέγχων: τον αρχικό, τον περιοδικό, τον ενδιάμεσο και τον έκτακτο έλεγχο:

  • Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος της υπερκατασκευής (βυτίο) διεξάγεται πριν το βυτιοφόρο όχημα τεθεί σε κυκλοφορία.
  • Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται κάθε έξι χρόνια.
  • Ο ενδιάμεσος τεχνικός έλεγχος διεξάγεται κάθε τρία χρόνια
  • Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διεξάγεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων, επισκευών και μετατροπών του βυτίου.

Εικόνα093

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό εργαστήριο, ο Φορέας εκδίδει τα ειδικά πρακτικά δοκιμών του βυτίου (Φύλλα Δοκιμών κατά ADR), τα οποία περιλαμβάνουν την ταυτότητα του βυτίου (δεξαμενής), τα μετρητικά στοιχεία που ελήφθησαν, το αποτέλεσμα αυτών και τη διάρκεια ισχύος του εκδοθέντος Πιστοποιητικού ADR.

Εικόνα103

Το πεδίο διαπίστευσης περιλαμβάνει :

  • Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δεξαμενές επί οχημάτων συστοιχιών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Οχήματα (φορτηγά, φορτηγά ημιρυμουλκούμενα, ρυμουλκούμενα, ελκυστήρες) μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Ελέγχου Βυτιοφόρων Οχημάτων (λειτουργεί μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού):

map_ADR

AUTOVISION-SAKAR A.E.
1ο χλμ Νεοχωρούδας – Ωραιοκάστρου, Νεοχωρούδα, Τ.Κ. 545 00, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 680 200
Fax : 210 681 710

Εικόνα6