Εργαστήριο Διακριβώσεων

Εργαστήριο Διακριβώσεων 2015-07-18T17:01:30+00:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005

Από τον Ιανουάριο 2009 το Εργαστήριο Διακριβώσεων της AUTOVISION-SAKAR A.E. διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, για τη διακρίβωση των μηχανημάτων ελέγχου οχημάτων των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Το εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης αυτών. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διεξάγει τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή διακριβώσεων υψηλής στάθμης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης και ορθός τεχνικός έλεγχος του οχήματος από τον ελεγκτικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου περιλαμβάνει :

  • Μετρητικές διατάξεις ελέγχου της οριζόντιας μετατόπισης (σύγκλισης/απόκλισης) των οχημάτων.
  • Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης των οχημάτων.
  • Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των αναρτήσεων των οχημάτων.
  • Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την κλίση της φωτεινής δέσμης.
  • Μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την ένταση της φωτεινής δέσμης.
  • Αναλυτές καυσαερίων βενζινοκίνητων οχημάτων, κλάσεως Ο, Ι και ΙΙ.
  • Αναλυτές καυσαερίων πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
  • Μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πίεσης των ελαστικών των οχημάτων.
  • Μετρητή του βάθους πέλματος των ελαστικών των οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εργαστήριο διακριβώσεων:
AUTOVISION-SAKAR A.E.
Ροβέρτου Γκάλλι 77 Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ.: 210 991 4472
Fax : 210 991 4318