Έλεγχοι σε εξοπλισμό υπο πίεση και έκδοση πιστοποιητικών PED

///Έλεγχοι σε εξοπλισμό υπο πίεση και έκδοση πιστοποιητικών PED
Έλεγχοι σε εξοπλισμό υπο πίεση και έκδοση πιστοποιητικών PED 2015-07-18T16:57:00+00:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2004

Τον Φεβρουάριο του 2008 η AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ., και ακολούθως αναγνωρίστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης ως Ελεγκτικός Φορέας, τύπου Α, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004, για τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων σε Δοχεία και Εξοπλισμό Υπό Πίεση.

Ως εξοπλισμός υπό πίεση εννοούνται τα δοχεία (π.χ. λέβητες, σερπαντίνες, κ.ά.), οι σωληνώσεις, καθώς και τα στοιχεία ασφάλειας και πίεσης. Η οδηγία εφαρμόζεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης εξοπλισμού υπό πίεση και των συνιστώντων μερών αυτού, με μία μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση μεγαλύτερη των 0,5 bar.

Ο έλεγχος του εξοπλισμού υπό πίεση διεξάγεται σύμφωνα με την οδηγία 97/23/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας μέσω του ΦΕΚ 987/Β/27.05.1999 και είναι υποχρεωτική από τις 29.05.2002.

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνεται μέσω ενός συνδυασμού των κατωτέρω:

  • Έγκρισης του σχεδιασμού και του τύπου.
  • Επιθεώρησης της κατασκευής.
  • Συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Η εταιρεία AUTOVISION-SAKAR Α.Ε. είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οδηγία 97/23/ΕΚ, με αριθμό κοινοποίησης 1884.

Το πεδίο διαπίστευσης περιλαμβάνει :

  • Εξέταση “ΕΚ” του τύπου (Ενότητα Β)
  • Εξέταση “ΕΚ” του σχεδιασμού (Ενότητα Β1)
  • Συμμόρφωση προς τον τύπο (Ενότητα Γ1)
  • Επαλήθευση της συμμόρφωσης του προϊόντος (Ενότητα ΣΤ)
  • Επαλήθευση “ΕΚ” ανά μονάδα (Ενότητα Ζ)
  • Εγκριτική δοκιμασία συγκολλητών (Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, εδάφιο 3.1.2)
  • Απαιτήσεις αξιολόγησης της καταλληλότητας των διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών (Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, εδάφιο 3.1.2)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Ελέγχων Εξοπλισμού Υπό Πίεση:
AUTOVISION-SAKAR A.E.
Ροβέρτου Γκάλλι 77 Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ.: 210 991 4472
Fax : 210 991 4318