Θέλω να ελέγξω εκπαιδευτικό όχημα

//Θέλω να ελέγξω εκπαιδευτικό όχημα
Θέλω να ελέγξω εκπαιδευτικό όχημα 2017-05-08T13:30:55+00:00

Εκπαιδευτικά οχήματα έχουμε σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Ισχύουν για αυτά όλα τα προβλεπόμενα από τον βασικό έλεγχο της κατηγορίας τους.
Για εκπαιδευτικό δίκυκλο κάντε κλικ εδώ.
Για εκπαιδευτικό επιβατικό κάντε κλικ εδώ.
Για εκπαιδευτικά οχήματα βαρέως τύπου κάντε κλικ εδώ.

Επιπρόσθετα απατούνται τα δικαιολογητικά:

  1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
  2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)

Ειδικότερα για τα εκπαιδευτικά δίκυκλα που έχουν υποστεί διασκευή μείωσης ισχύος απαιτούνται επίσης:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου του συνεργείου που διενέργησε την διασκευή, σύμφωνη με το άρθρο 6 της παραπάνω Υ.Α. εις διπλούν.
  2. Πιστοποιητικό έγκρισης ή Φύλλο δοκιμών του εξαρτήματος σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/1/ΕΚ ( όσων αφορά την ιπποδύναμη ) και 97/42/ΕΚ ( όσων αφορά τις εκπομπές ρύπων και τον θόρυβο ).
  3. Εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συστήματος
  4. Αν δεν είναι δυνατή η σφράγιση του συστήματος, επικυρωμένη και θεωρημένη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος.

Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, εκδίδεται Πρακτικό Έγκρισης Διασκευής, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών ώστε να ενημερωθεί η Άδεια Κυκλοφορίας.

Τα εκπαιδευτικά οχήματα ελέγχονται τον 1ο χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια περνάνε ΚΤΕΟ κάθε χρόνο. Τέλος, τα εκπαιδευτικά οχήματα δεν υποχρεούνται στην έκδοση αυτόνομης ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.