Τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων – A.D.R.

//Τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων – A.D.R.
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων – A.D.R. 2015-04-24T07:05:57+00:00

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων – A.D.R.

Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη «Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» ορίζονται με τη «Συμφωνία ADR» και αφορά τα εμπορεύματα των κατηγοριών EX/II , EX/III , FL , OX , AT και MEMUs όπως ορίζεται στο 9ο Μέρος της Συμφωνίας ADR. Τα αρχικά “ADR” προέρχονται από την σύντμηση τριών λέξεων της φράσης “Αccord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route”, η οποία μεταφράζεται ως “Ευρωπαϊκή Συμφωνία συναφής με την Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς”.

Τα οχήματα μεταφοράς αυτών των προϊόντων υπόκεινται σε ετήσια Τεχνική Επιθεώρηση στην χώρα ταξινόμησης τους. Η Συμφωνία ADR ενσωματώθηκε από την ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α.οικ.47368/2522/04 (ΦΕΚ 1303Β’).

Η παραπάνω Τεχνική Επιθεώρηση διενεργείται ταυτόχρονα με τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος στο Κ.Τ.Ε.Ο. από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Μεταφορών ελεγκτές οχημάτων ADR.

Για τον έλεγχο αυτό απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Η Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο του προσκομίζων.
  • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
  • Πιστοποιητικό Ταχογράφου ( για βαρέα οχήματα ).
  • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας ( για βαρέα οχήματα )
  • Φύλλα Δοκιμών και Ελέγχου ADR .
  • Προηγούμενο πιστοποιητικό έγκρισης κατά ADR ( πιστοποιητικό με ροζ διαγώνια ράβδωση )
  • Βεβαίωση αντιπροσωπείας του οχήματος για επιβραδυντή (εφόσον απαιτείται για την κατηγορία του)
  • Πιστοποιητικό Σωληνώσεων ( για βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου )

Σημείωση:
Τα βυτία χωρητικότητας κάτω των 1.000 λίτρων δεν υπόκεινται στις διατάξεις για Φύλλα Δοκιμών ADR. Τα οχήματα αυτά περνούν Τεχνικό Έλεγχο ανάλογα με το μεικτό τους βάρος όπως προβλέπεται για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τον ή φορτηγά οχήματα κάτω των 3,5 τον.

Στο Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται Τεχνικός Έλεγχος στα σημεία του παραρτήματος της Υ.Α. 12078/1343 (ΦΕΚ 435Β’), έλεγχος ταυτοποίησης των στοιχείων που αναγράφονται στο Φύλλο Δοκιμών και Ελέγχου ADR με τα στοιχεία του οχήματος και οπτικός έλεγχος του οχήματος για τυχόν παρεκκλίσεις από την Συμφωνία ADR.

Αν ο Τεχνικός Έλεγχος είναι επιτυχής χορηγείται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (δηλαδή το δελτίο ΚΤΕΟ που έχουν όλα τα οχήματα)και Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR ( πιστοποιητικό με την ροζ διαγώνια ράβδωση ), που ισχύει για ένα χρόνο.