Πρόστιμα και εκπρόθεσμοι έλεγχοι

//Πρόστιμα και εκπρόθεσμοι έλεγχοι
Πρόστιμα και εκπρόθεσμοι έλεγχοι 2017-05-08T13:30:55+00:00

Η συνέπεια στη διενέργεια ενός ποιοτικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ στο όχημά μας, είναι πάνω από όλα μία προσωπική πράξη ευθύνης για την ασφάλεια τη δική μας, των αγαπημένων μας προσώπων και του κοινωνικού συνόλου.

Όπως είναι γνωστό, οι Τεχνικοί Έλεγχοι οχημάτων που διενεργούνται σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, πρέπει να γίνονται εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, όπως ο νόμος ορίζει. Για το λόγο αυτό, κάθε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος που λαμβάνετε από το ΚΤΕΟ, αναφέρει καθαρά την ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος, αλλά και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προθεσμίες και την περιοδικότητα των τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ, πατήστε εδώ «Πότε περνάω», «Θυμίστε μου να περάσω ΚΤΕΟ», «Προθεσμίες και περιοδικότητα».

Η παραμέληση της υποχρέωσης εμπρόθεσμου Τεχνικού Ελέγχου σε ΚΤΕΟ, εκτός του ότι διακυβεύει την ασφάλεια των μετακινήσεων με το όχημά σας, συνοδεύεται και από διοικητικά πρόστιμα:

  1. Πρόστιμο ΚΟΚ από την Τροχαία
  2. Πρόστιμο εκπρόθεσμου ελέγχου από τα ΚΤΕΟ

1. Πρόστιμο Τροχαίας
Εάν περιέλθει η ημερομηνία Τεχνικού Ελέγχου που αναφέρεται στο Δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος, τότε έχουμε παράβαση του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και, σε περίπτωση διαπίστωσής του από τα όργανα της Τροχαίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 400€.

Εάν, ωστόσο, ο πολίτης προσκομίσει το όχημά του για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ εντός 10 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παράβασης, τότε το πρόστιμο μειώνεται στο 1/8 της αρχικής του αξίας, οπότε ο ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει το ποσό των 50€.

Για να τύχει ο πολίτης της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης οφείλει να επιδείξει το Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήμάτός του στην αρμόδια Αρχή, και στη συνέχεια να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο των 50€, στις κατά τόπους εφορίες, δημόσια ταμεία, ΕΛ-ΤΑ.

2. Πρόστιμο – παράβολο εκπρόθεσμης προσέλευσης στο ΚΤΕΟ
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσέλευσης του αυτοκινήτου για ΚΤΕΟ, η τιμή του ελέγχου επιβαρύνεται από το σχετικό διοικητικό πρόστιμο προς το δημόσιο, το οποίο και καταβάλλεται στο ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) κατά τη διενέργεια του επόμενου τεχνικού ελέγχου, μέσω της ακύρωσης των αντίστοιχων εντύπων παραβόλων ΚΤΕΟ του δημοσίου.

Στην περίπτωση αυτή, και όταν τελικά προσκομισθεί το όχημα προς έλεγχο στο ΙΚΤΕΟ, ο πολίτης, πέραν της καθορισμένης αμοιβής του ΙΚΤΕΟ για την παρεχόμενη υπηρεσία, είναι ταυτόχρονα υπόχρεος καταβολής του προστίμου εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου, το οποίο διαμορφώνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το διάστημα της καθυστέρησης.

Το ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) δεν έχει δικαίωμα να μην εισπράξει το πρόστιμο, και σε περίπτωση που ο πολίτης αρνηθεί να καταβάλει το εν λόγω ποσό του προστίμου με τη μορφή παραβόλων, το ΚΤΕΟ δε δύναται να προχωρήσει στη διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου, μιας και κάτι τέτοιο θα σήμαινε διαφυγόντα κέρδη του Ελληνικού Δημοσίου.

Στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα, αναφέρονται τα ποσά που οφείλουν να καταβάλουν ως πρόστιμα εκπρόθεσμης προσέλευσης οι ιδιοκτήτες των βασικών κατηγοριών οχημάτων, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση:

ΕΛΕΓΧΟΣ Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. έως 3,5Τ ΔΙΚΥΚΛΑ
Εκπρόθεσμος έως 30 ημερών 17.12 € 21.40 € 10.70 €
Εκπρόθεσμος από 30 μέρες έως και Έξι μήνες 35.31 € 41.73 € 21.40 €
Εκπρόθεσμος άνω των Έξι μηνών 69.55 € 83.46 € 43.87 €

Παράβολα του Δημοσίου σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΑΥΟ 1059330 /5367 / ΠΟΛ.1185/ 2.6.1997), επιτρέπεται, μετά τη χορήγηση ειδικής άδειας, η διάθεση των ειδικών εντύπων παραβόλων, που εκδίδονται για την είσπραξη ορισμένων δημοσίων εσόδων, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα). Η ειδική αυτή άδεια χορηγείται μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για τη φορολογία του και ισχύει μέχρι ανακλήσεως της.

Συνεπώς, χορηγηθείσης της ως άνω αδείας, τα ΚΤΕΟ της AUTOVISION έχουν το δικαίωμα διάθεσης –πώλησης εντύπων παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου προς εξυπηρέτηση του κοινού. Κάθε ΙΚΤΕΟ εφοδιάζεται με τα έντυπα παράβολα από την οικεία ΔΟΥ. Στην ουσία το ΙΚΤΕΟ εξυπηρετεί τον πολίτη, υπό την έννοια ότι τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να μεταβεί ο ίδιος σε κάποια Δ.Ο.Υ. για να προμηθευτεί τα παράβολα που απαιτούνται για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός του. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΑΥΟ 1059330 /5367 / ΠΟΛ.1185/ 2.6.1997), η πώληση των παραβόλων γίνεται με προμήθεια 7% επί της ονομαστικής τιμής των εντύπων και όχι επί των συνεισπραττομένων, η οποία καταβάλλεται από τους αγοραστές.