Περιοδικότητα Τεχνικού Ελέγχου

//Περιοδικότητα Τεχνικού Ελέγχου
Περιοδικότητα Τεχνικού Ελέγχου 2017-05-08T13:30:55+00:00

Στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) γίνονται ουσιαστικά τέσσερεις τύποι Τεχνικών Ελέγχων:

  • Αρχικός έλεγχος
  • Περιοδικός Έλεγχος
  • Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
  • Εκούσιος Έλεγχος
  • Αναλυτικότερα:

Αρχικός Έλεγχος
O τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ είναι υποχρεωτικός για τα οχήματα που συμπληρώνουν τετραετία από την ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος), με ανώτερο σημείο καθυστέρησης τη μία βδομάδα.

Περιοδικός Έλεγχος
Έκτοτε, όλα τα οχήματα υποχρεούνται στη διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου κάθε 2 χρόνια από τη διενέργεια του προηγούμενου ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Ο έλεγχος των καυσαερίων και η ανανέωση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική. Ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος προβλέπεται και το κάθε πότε γίνεται αυτός ο έλεγχος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανανέωση ΚΕΚ γίνεται ταυτόχρονα με τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, καθώς και στο μεσοδιάστημα ανάμεσα σε δύο Τεχνικούς Ελέγχους.

Εκούσιος Έλεγχος
Ο Εκούσιος Έλεγχος γίνεται όποτε το ζητήσει με αίτημά του ο κάτοχος του οχήματος και έχει το νόημα του προληπτικού ελέγχου. Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός δεν υποκαθιστά τον προβλεπόμενο περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο και το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν αποτελεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
1.Περιοδικότητα Τεχνικού Ελέγχου
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την περιοδικότητα υποχρέωσης τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, για κάθε κατηγορία οχήματος:

 

1.Περιοδικότητα Τεχνικού Ελέγχου Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την περιοδικότητα υποχρέωσης τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, για κάθε κατηγορία οχήματος:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1ου ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Στα 4 χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 2 χρόνια
ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (έως 3,5 τόνους) Στα 4 χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 2 χρόνια
ΔΙΚΥΚΛΑ Στα 4 χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 2 χρόνια
ΤΑΧΙ (επιβατικά Δ.Χ.) Στον 1 χρόνο από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΑΝΑΡΙΘΜΑ – ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ Μετά την εισαγωγή – εκτελωνισμό του οχήματος και πριν την ταξινόμηση Ανά 2 χρόνια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Επιβατικά, Φορτηγά, Δίκυκλα) Στον 1 χρόνο από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) Εντός 30 ημερών από την εγκατάσταση του συστήματος Ανά 2 χρόνια
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Στον 1 χρόνο από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΦΟΡΤΗΓΑ (άνω των 3,5Τ) Στον 1ο χρόνο από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Τουριστικά, Σχολικά κ.λπ) Στον 1ο χρόνο από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Όποτε απαιτηθεί (προαιρετικός έλεγχος) ****

 

2.Περιοδικότητα ελέγχου για Κάρτα Καυσαερίων Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την περιοδικότητα υποχρέωσης έκδοσης Κάρτας Ελέγχου καυσαερίων, για κάθε κατηγορία οχήματος:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 1ης ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Με τη συμπλήρωση 1 έτους από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (έως 3,5 τόνους) Με τη συμπλήρωση 1 έτους από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΔΙΚΥΚΛΑ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση Κ.Ε.Κ. ****
ΤΑΧΙ (επιβατικά Δ.Χ.) Με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 6 μήνες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Επιβατικά, Φορτηγά, Δίκυκλα) Δεν υποχρεούνται στην έκδοση αυτόνομης Κ.Ε.Κ ****
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση αυτόνομης Κ.Ε.Κ ****
ΦΟΡΤΗΓΑ (άνω των 3,5Τ) Με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 6 μήνες
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Τουριστικά, Σχολικά κ.λπ) Με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 6 μήνες