Οχήματα προς ταξινόμηση (ανάριθμα)

//Οχήματα προς ταξινόμηση (ανάριθμα)
Οχήματα προς ταξινόμηση (ανάριθμα) 2015-06-05T18:26:52+00:00

Πέρα από την άμεση αγορά από ιδιώτη, μια άλλη πηγή απόκτησης μεταχειρισμένου οχήματος είναι η εισαγωγή του από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή τρίτες χώρες) ή από τον ΟΔΔΥ.

Στην περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου από το εξωτερικό, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάνεις είναι:

 1. Αναζήτηση σε μια ιστοσελίδα πώλησης οχημάτων
 2. Συμφωνία τιμής και αγορά του οχήματος
 3. Προσωρινή ασφάλιση του οχήματος
 4. Μεταφορά του οχήματος στην χώρα μας
 5. Δήλωση άφιξης του οχήματος στο Τελωνείο
 6. Έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος
 7. Διενέργεια Τεχνικού Έλεγχου σε Κ.Τ.Ε.Ο.
 8. Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

Για την διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου στο Κ.Τ.Ε.Ο. απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

 • Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο του προσκομίζοντος το όχημα και εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο προσκομίζων δεν είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος
 • Το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από το Τελωνείο
 • Πρωτότυπη ξένη Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος (της χώρας προέλευσης)
 • Φορολογικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος ( ΑΦΜ & ΔΟΥ )
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από το Τελωνείο και Άδεια Κυκλοφορίας από την χώρα προέλευσης.
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος).

Η διεξαγωγή του Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα των σημείων της Υ.Α. 12078/1343 (ΦΕΚ 435Β’ 3-3-2004) και εκδίδεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Αυτό μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην οικεία Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών ώστε να εκδοθεί νέα Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας.