Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

//Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων 2017-05-08T13:30:55+00:00

Πέρα από τους Τεχνικούς Ελέγχους έχει νομοθετικά καθιερωθεί ο επιπρόσθετος έλεγχος των καυσαερίων που εκπέμπει κάθε όχημα. Ο έλεγχος καυσαερίων πιστοποιείται με την έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΕΚ) ή με το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων.

Στις περισσότερες κατηγορίες οχημάτων αυτός ο έλεγχος προβλέπεται να γίνεται συχνότερα από τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο. Συνεπώς στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο τακτικούς Τεχνικούς Ελέγχους ΚΤΕΟ παρεμβάλλονται έλεγχοι καυσαερίων και η ανανέωση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) (άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3897/2010). Αναλυτικότερα:

  1. Επιβατικά ή ελαφρά φορτηγά οχήματα έως 3,5 τ.: η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων έχει ισχύ 1 έτος και η έκδοση νέας ΚΕΚ γίνεται ανάμεσα στους δύο τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ, δηλαδή 1 έτος μετά τον τελευταίο Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ.
  2. Βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τ. (λεωφορεία, φορτηγά κλπ): η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων έχει ισχύ για 6 μήνες και η έκδοση νέας ΚΕΚ γίνεται ανάμεσα στους δύο Τεχνικούς Ελέγχους ΚΤΕΟ, δηλαδή 6 μήνες μετά τον τελευταίο Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την περιοδικότητα υποχρέωσης έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), για κάθε κατηγορία οχήματος:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 1ης ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Με τη συμπλήρωση 1 έτους από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (έως 3,5 τ.) Με τη συμπλήρωση 1 έτους από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 1 έτος
ΔΙΚΥΚΛΑ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση Κ.Ε.Κ. ****
ΤΑΧΙ (επιβατικά Δ.Χ.) Με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 6 μήνες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Επιβατικά, Φορτηγά, Δίκυκλα) Δεν υποχρεούνται στην έκδοση αυτόνομης Κ.Ε.Κ ****
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση αυτόνομης Κ.Ε.Κ ****
ΦΟΡΤΗΓΑ (άνω των 3,5 τ.) Με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 6 μήνες
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Τουριστικά, Σχολικά κλπ) Με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας Ανά 6 μήνες