Έλεγχος διασκευής μείωσης ισχύος κινητήρα εκπαιδευτικών δικύκλων

//Έλεγχος διασκευής μείωσης ισχύος κινητήρα εκπαιδευτικών δικύκλων
Έλεγχος διασκευής μείωσης ισχύος κινητήρα εκπαιδευτικών δικύκλων 2016-10-10T13:39:51+00:00

Με την Υ.Α. 9882/694(ΦΕΚ 946Β’ 15.04.2014) του Υπ.Μεταφορών. δόθηκε η δυνατότητα για την διασκευή του κινητήρα των εκπαιδευτικών δικύκλων μοτοσικλετών, η οποία συνίσταται σε προσθήκη ορισμένων εξαρτημάτων επί της μοτοσυκλέτας που θα έχει ως αποτελεσμάτων μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος του κινητήρα της.

Η διασκευή μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργείο που διαθέτει σχετική άδεια και από πιστοποιημένο τεχνίτη. Μετά την προσθήκη των εξαρτημάτων και το αργότερο σε ένα μήνα, η διασκευή πρέπει να εγκριθεί από Κ.Τ.Ε.Ο. μέσω ειδικού τεχνικού ελέγχου. Για τον έλεγχο αυτό ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλει στο ΚΤΕΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον το όχημα είχε υποχρέωση για ΚΤΕΟ χωρίς Σοβαρές ελλείψεις.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου του συνεργείου που διενέργησε την διασκευή, σύμφωνη με το άρθρο 6 της παραπάνω Υ.Α. εις διπλούν.
  • Πιστοποιητικό έγκρισης ή Φύλλο δοκιμών του εξαρτήματος σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/1/ΕΚ ( όσων αφορά την ιπποδύναμη ) και 97/42/ΕΚ ( όσων αφορά τις εκπομπές ρύπων και τον θόρυβο ).
  • Εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συστήματος
  • Αν δεν είναι δυνατή η σφράγιση του συστήματος, επικυρωμένη και θεωρημένη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος.

Στο Κ.Τ.Ε.Ο. ο Τεχνικός Έλεγχος περιλαμβάνει:

  • έλεγχο αναγνώρισης του οχήματος ( αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα κ.λπ.).
  • έλεγχο καυσαερίων
  • έλεγχο στάθμης θορύβου
  • οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης μείωσης της ισχύος του κινητήρα αν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, εκδίδεται Πρακτικό Έγκρισης Διασκευής, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοιν. ώστε να ενημερωθεί η Άδεια Κυκλοφορίας.