Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

//Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος
Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος 2015-04-06T09:39:40+00:00

Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι ένας προαιρετικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος, που διενεργείται στο Κ.Τ.Ε.Ο. μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του. Σκοπό έχει την ενημέρωσή του για την τεχνική κατάσταση του οχήματος.

Μπορεί να διενεργηθεί τόσο σε οχήματα ταξινομημένα στην χώρα μας, που δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο ( π.χ. διαθέτουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ), όσο και σε οχήματα ταξινομημένα σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες.

Διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος με εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλότητας της Υ.Α. 12078/1343 (ΦΕΚ 435Β’ 3.3.04). Ο Τεχνικός Έλεγχος του οχήματος περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο καυσαερίων.
 • Έλεγχο του συστήματος πέδησης.
 • Έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης.
 • Έλεγχο της κατάστασης του πλαισίου και του αμαξώματος.
 • Έλεγχο του κινητήρα και των αξόνων μετάδοσης της κίνησης.
 • Έλεγχο των ελαστικών, των τροχών και της ανάρτησης
 • Έλεγχο των φώτων.
 • Έλεγχος του λοιπού εξοπλισμού.

Για τον Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή δίπλωμα ή διαβατήριο του οδηγού που συνοδεύει το όχημα.
 • Ισχύων Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον το όχημα είχε την σχετική υποχρέωση.
 • Αίτηση διενέργειας Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου.

Το Κ.Τ.Ε.Ο. μετά την διενέργεια του Έλεγχου εκδίδει Π.Ε.Τ.Ε. ( Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου ), το οποίο όμως δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Δηλαδή ένας έκτακτος εκούσιος έλεγχος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωσή του για τον τακτικό Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

«Σας προβληματίζει κάτι στην συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας; Μη διστάσετε να έρθετε στα ΚΤΕΟ AUTOVISION να το ελέγξουμε! Πρόκειται για την ασφάλεια της δική σας και των αγαπημένων σας προσώπων…»