Αποτελέσματα του Τεχνικού Ελέγχου

//Αποτελέσματα του Τεχνικού Ελέγχου
Αποτελέσματα του Τεχνικού Ελέγχου 2015-05-12T15:04:43+00:00

Κατά τον Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ υπάρχει περίπτωση να διαπιστωθούν τεχνικές ελλείψεις και προβλήματα στο όχημα. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 44800/123/17-12-1985 οι ελλείψεις αυτές διαβαθμίζονται ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Συνεπώς τα αποτελέσματα ενός Τεχνικού Ελέγχου είναι κατά περίπτωση:

Καμία έλλειψη & επιτυχής έλεγχος

Δεν έχει διαπιστωθεί καμία έλλειψη στο όχημα. Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται ως Επιτυχής. Ο ελεγκτής επικολλά το ειδικό σήμα καταλληλότητας στην πίσω πινακίδα του οχήματος, και ο ιδιοκτήτης δε χρειάζεται να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια.

Δευτερεύουσες ελλείψεις

Ο ελεγκτής επικολλά το ειδικό σήμα καταλληλότητας στην πίσω πινακίδα του οχήματος. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μεν να αποκαταστήσει τις καταχωρηθείσες ελλείψεις εντός (2) δύο μηνών, χωρίς όμως να χρειαστεί να προσκομίσει και πάλι το όχημά του στο ΚΤΕΟ.

Σοβαρές ελλείψεις & επανέλεγχος

Ο ελεγκτής διαπιστώνει σοβαρά ευρήματα στο όχημα. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου αναγράφεται «Σοβαρές ελλείψεις». Δε χορηγείται το ειδικό σήμα καταλληλότητας στην πίσω πινακίδα του οχήματος. Το ΔΤΕ έχει Ισχύ 20 ημερών, εντός των οποίων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τις καταχωρηθείσες ελλείψεις, και να προσκομίσει και πάλι το όχημά του στο ΚΤΕΟ, για επανέλεγχο μόνο στα σημεία των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων επισκευών, ο Τεχνικός Διευθυντής του ΚΤΕΟ δύναται να χορηγήσει προθεσμία 30 ημερών, για τον επανέλεγχο του οχήματος.

Επικίνδυνες ελλείψεις & επανέλεγχος

Ο ελεγκτής διαπιστώνει «Επικίνδυνες ελλείψεις» στο όχημα, που επιβάλλουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας αυτού, μέχρι την αποκατάστασή τους και τον εφοδιασμό του με νέο Δ.Τ.Ε., ύστερα από επιτυχή επανέλεγχο. Δε χορηγείται το ειδικό σήμα καταλληλότητας στην πίσω πινακίδα του οχήματος. Το ΔΤΕ δεν ορίζει προθεσμία επανελέγχου, και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ακινητοποιήσει το όχημα. Το ΚΤΕΟ οφείλει να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου στις αρμόδιες αρχές (Τροχαία και Δ/νση Μεταφορών).